Trenutno je otvoren poziv za predstavnike institucija, organizacija, profesore, pojedince i istraživače koji žele da budu uključeni u EIT RawMaterials mrežu, za koji možete konkurisati preko prijave ovde.

Za više informacija možete pisati na preduzetnistvo@startit.rs

Šta je EIT RawMaterials?

EIT RawMaterials, pokrenut i finansiran od strane Evropskog Instituta za Inovacije i Tehnologiju koje je telo Evropske Unije, je najveći konzorcijum na svetu u sektoru metalnih i mineralnih sirovina na svetu. Vizija EIT Rawmaterials je razvoj ove industrije u jednu od glavnih kompetetivnih snaga Evrope, a misija osposobljavanje održive kompetentnosti evropskog sektora za metale, minerale i napredne materijale, kao i celog lanca vrednosti koji ih okružuje, a sve kroz podršku inovacijama, edukaciji i preduzetništvu.

Koje oblasti pokriva EIT RawMaterials?

Glavni fokus EIT RawMateirals organizacije je na šest glavnih inovacionih tema, i uključuju sva rešenja koja su primenljiva na njih. Tih šest inovacionih tema su:

Istraživanje/ pronalaženje

Industrija se trenutno suočava sa raznim izazovima, kao što su potreba za istraživanjem na većim dubinama, pod lošijim uslovima kao i potrebom za povećanjem efikasnosti u kontekstu troškova i trošenja resursa. Kako bi se suočili sa ovim izazovima, Evropi su neophodne nove tehnologije pronalaženja, inovativna istraživanja kao i pomak u edukaciji.

Rudarenje/ iskopavanje

Kao korak nakon pronalaženja adekvatnog okruženja, samo rudarenje se takođe suočava sa sličnim problemima kao što su nepogodni uslovi, manjak efikasnosti, sigurnost na radu, kao i potreba za poboljšanjem trenutno korišćene tehnologije. 

Procesuiranje

Poboljšavanje, inoviranje i preispitivanje procesa i tehnologija prisutnih u ovoj fazi mogu da otvore nove poslovne prilike koje će doprineti većoj efikasnosti i manjem uticaju na životnu sredinu. Fluktuacija u kvalitetu resursa, kontaminacija resursa, uticaj na sredinu i mnogi drugi problemi predstavljaju polja gde uvek postoji prostora za poboljšanjem trenutnih rešenja.

Supstitucija

Potreba za pronalaženjem ili stvaranjem alternativa ključnim, toksičnim, kao i neefikasnim materijalima je potreba prisutna u skoro svakoj industriji, a naročit akcenat je stavljen na industrije održive mobilnosti, energetike, mehanike kao i informaciono-komunikacionih tehnologija. Projekti vezani za skladištenje energije, magnetne materijale, kao i substitute sa čvršćim ili lakšim karakteristikama su samo neki od podržanih inovacija u ovoj oblasti.

Reciklaža

Kako na ovoj planeti ima sve manje primarnih sirovina, a sve više industrijskog otpada i proizvoda na kraju njihovog životnog ciklusa, ova oblast dobija sve više i više na značaju. Taj sav otpad sadrži nezanemarljive količine vrednih sirovina koje je neophodno reciklirati usled sve veće globalne potražnje za potrošnjom i industrijskom proizvodnjom.

Cirkularna ekonomija

Bliska oblast samoj reciklaži, a značaj cirkularne ekonomije je na dizajnu proizvodnje i korišćenja materijala kako bi što lakše osposobila vraćanje vrednih resursa nazad u sistem. Prelazak sa linearnog na cirkularni pogled na životni vek resursa je od kritičnog značaja za smanjenje potražnje primarnih, kao i za održivu proizvodnju i smanjen uticaj na životnu sredinu.

Kako biste dobili jasniji kontekst koja se sve rešenja uklapaju u ove tematske celine pogledajte portfolio podržanih startapa na ovom linku.

Trenutno otvorene ponude

Jedna od primarnih aktivnosti ove organizacije je pružanje podrške invatorima i preduzetnicima koji razvijaju rešenja primenljiva na ovu oblast. Razne pogodnosti čekaju preduzetnike čija se rešenja uklapaju u domen koji EIT RawMaterials pokriva, od veoma kompetitivnih finansijskih do mnogih nefinansijskih vidova podrške, kao što su povezivanje sa mrežom partnera iz cele Evrope, pristup investitorima, edukacija, itd.

START-UP ACCELERATOR - faza 1

Ovaj poziv je otvoren za sva rešenja na TRL 4-6 za koja postoji prilika ka rapidnom razvoju u nekim od inovacionih tema koje pokriva EIT RawMaterials. Cilj ove faze akceleratora je razvoj POC poslovnog modela za segment tržišta koje će vaš proizvod pokrivati, što znači da ćete raditi na pronalaženju tržišne niše, razvoju vašeg finansijskog modela kao i formiranju poslovnog modela.
Za fazu 1 ovog akceleratora odabrani startapi dobijaju finansijsku podršku u vrednosti od €15 000 kako bi pokrili troškove na putu do ispunjavanja gore pomenutog cilja. Program traje 3 meseca, a startapi koji ga završe će imati prilike da učestvuju u fazi 2 gde će iznos novčane podrške porasti na €30 000, a nakon uspešno završene druge mogućnost konkurisanja za fazu 3 gde će novčana podrška iznositi €45 000.Više informacije ovde.

SME CALL 2020

Poziv predstavlja vid podrške malim i srednjim preduzećima (SME), kojima je potrebna pomoć da iznesu svoja rešenja na tržište, a koja adresiraju neke od tri tematskih celina:

Održivo istraživanje i snabdevanje
Održivi materijali za budućnost mobilnosti
Cirkularno društvo

Gornja granica finansijske podrške koju preduzeće može ostvariti za savladavanje njihovog izazova je €500 000.VIše informacija ovde.